Політика конфіденційності - 1 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.comЗакрити

Політикаконфіденційності

Уційполітиціконфіденційностімипояснюємо,якмизбираємотавикористовуємовашіособистідані。Цяполітикаконфіденційностізастосовуєтьсядовсіхперсональнихданих,якімиобробляємо,коливикупуєтенашупродукцію,простовідвідуєтенашісайтиабоіншимчиномвзаємодієтезнами。

1.Хтоми

МикомпаніяТОВ”Капелоу”,зголовнимофісомзаадресою:вул。Машинобудівна, 44,03067, Київ, Україна..
Дляотриманнядодатковоїінформаціївідвідайтенашвеб——сайтурозділі«Прокомпанію»
欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнесевідповідальністьзазбираннятавикористаннявашихособистихданих,описанихуційполітиціконфіденційності。
Якщоувасєзапитання,зауваженняабоскаргищодообробкивашихданих,виможетезв”язатисязнамизаадресоюinfo@欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

2.Типи персонал ни и н дани и, к о мо б обл с мо

2.1.Загальна。Миможемозбиратитаоброблятитакікатегоріїперсональнихданих:

 • а。Ім', посада, ста а

 • б。Вашіконтактніданітаособистийрахунокабореєстраційнідані、атакожназвавашоїкомпаніїтамісцезнаходженнякомпанії,включаючиадрес,уномертелефон,уномерПДВтавашуадресуелектронноїпошти。

 • ст。Інформація про о а а а а и ит т та пок с пк

 • м。Наше спілкування з а ам
  КоливипишетенамелектронноюпоштоюабоспілкуєтесязнамичерезІнтернетабосоціальнімережі,миреєструємовашеспілкуваннязнами。Коливителефонуєт,енашаслужбапідтримкиреєструєвашізапитанняабоскаргивнашійбазіданих。Митакожможемозаписуватидеякітелефоннідзвінкидлянавчанняперсоналу。

 • д。Інформація,якумизбираємо,колививикористовуєтенашісайти,програмитаіншіцифровіносії

  • ——Колививідвідуєтенашісайти,миможемозареєструвативашуIP -адресу,типбраузера,операційнусистему,посиланнянавеб——сайт,поведінкувінтернеті。

  • ——Миможемоотримуватиавтоматичнеповідомлення,колививідкриваєтерозсилкуновинабонатискаєтенапосиланнявтакомурозсилці。

  • ——Звашогодозволумитакожможемоотриматиданіпровашемісцезнаходження。
 • е。ІнформаціяпросоціальнімережіЗалежновідналаштуваньвашоїсоціальноїмережі,миможемоотримуватиінформаціювідвашогопостачальникасоціальнихмереж。Наприклад,колививходитедонашихслужбзвикористаннямобліковогозаписусоціальноїмережі,миможемоотримативашпрофільусоціальніймережі,включаючивашіконтактнідані、інтереситаконтакти。Дляотриманнядодатковоїінформаціїпроособистідані、якімиотримуємовідвашогопостачальникасоціальнихмереж,тапроте,якзмінитивашіналаштування,будьласка,перевіртевеб——сайттаполітикуконфіденційностівашогопостачальникасоціальнихмереж。

 • ж。Інформація, ко в ви вирішили поділитися з нами。
Виможетеподілитисяінформацієюзнами,наприклад,залишившикоментаруFacebook,заповнившиопитуванняклієнтівабовідправившизаявкуназахід。

2、3。Куки та аналогічні технології。

Колививикористовуєтенашсайт,мизбираємоінформаціюзадопомогоюфайлів饼干тааналогічнихтехнологій。Дляотриманнядодатковоїінформаціїознайомтесьзнашоюполітикоющодофайлів饼干навеб——сайтіабовмобільнійпрограмі、якувивикористовуєте。

2、4。Конкретні посл с а о ам м або події。

Дляпевнихпослуг,додатківабоподіймиможемозбиратиіншітипиданихівикористовуватиціданізметою,відмінноювідописанихуційполітиціконфіденційності。Миповідомимоваспроце,коливизареєструєтесянаслужбіабозаходіабозавантажтепрограму。

3.Як м м с с с с а а ан и

Далімипояснимо,якіданімизбираємо,обробляємотавикористовуємо,колиізякоюметою。

3.1Збірданихдлявикористаннялишезінформаційноюметою

ЯкщовинереєструєтесянанашомуСайтіабоненадаєтенамжодноїінформації,мизбираємолишетідані、якіпередаєвашбраузер。

  До так ки и дани належать:

 • * IP адреса
 • * Дата та а а а а апиту
 • * Різниця в а а а (gmt)
 • * Зміст за апиту (сторінка)
 • * Статус дост т пу/код Статус у HTTP
 • * Кількість переда ани и н
 • * Повідомлення п по те, и и був пошук успішним
 • * Повідомлення п о о т т, с о ому а апи и н не о да а с с
 • * Сайт, з ко о о о о надходить запи и
 • * Використовується б а с с ер
 • * Операційна система
 • * Роздільна здатність ек к а а
 • *Плагінидлябраузера(JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Readerтощо)
 • *Моватаверсіяпрограмногозабезпеченнябраузера。

,Крімтоговикористовуютьсятакзваніфайлиcookie,див。Нашу політику и ико истанн файлів cookie。

3.2 Збір дани и н під а ас с - реєстрації на н - о ому са т

Якщовибажаєтезамовититоваричерезсайт,виповиннізаповнитизаявку,вякійнаданівамидані(назвакомпанії,адреса,адресаелектронноїпошти,іншіконтактнідані)зберігаютьсянанашихсерверах

Виповиннідатизгодуназберіганнятавикористанняданих,зазначенихпідчасреєстрації。Відповідна за ва п по з з оду виглядає так:

«Випідтверджуєтетапогоджуєтесьз«Договірнаобробкуперсональнихданих»。

4.Навіщо и ико ко исто у у у у у т т с а а ан ?

 • а。Щобзв”язатисязвамидляпереговорівтаобробитивашізапити。Уразіукладаннядоговорівданівикористовуватимутьсядляобробкидоговорів。Щобзапобігтинесанкціонованомудоступутретіхосібдовашихособистихданих,особливодофінансовихданих,процесзамовленнязашифрованийзадопомогоютехнологіїSSL。

 • б。Щобнадативамнашіонлай,нсервіситамобільніпрограми
  • ——Деякізнашихонлай,нсервісіввикористовуютьвашемісцезнаходження,наприклад,щобпоказативамнайближчемісцезнаходження,якевасцікавить。

  • ——Щобспроститивикористаннянашихонлай,нсервісів,миможемопроаналізуватидані、якімизбираємо,колививикористовуєтенашіцифровіносії,тапоєднатиїхзінформацією,зібраноюзадопомогоюфайлів饼干тааналогічнихтехнологій(див。Вище)。Наприклад,щобзрозуміти,якийцифровийканал(електроннапошта,соціальнімережі)абопристрій(настільний,настільнийабомобільний)винадаєтеперевагу,миможемообмежитинашеспілкуванняцимканаломабопристроєм。

 • в。Спілкуватися з а ам
 • Мивикористовуємовашіконтактнідані、щобспілкуватисязвами,відповідатинавашізапитанняабооброблятивашіскарги。

 • г。Для ста атисти с о о о дослідження
  • ——Загальна。Мивикористовуємоавтоматичніінструментидлястатистичногодослідженнязагальнихтенденційвикористаннянашихпослуг,сайтівтасоціальнихмереж,атакожповедінкитауподобаньнашихклієнтівтакористувачів。

  • ——Дані。Длянашогодослідженнямиможемооб的єднуватиіаналізуватирізнітипиданих,якописановище。Мибудемовикористовуватилишеузагальненіданітанебудемовикористовуватиім”я,адресуелектронноїпоштичиіншуінформацію,щодозволяєвстановитиособу。Митакожможемооб的єднуватитакіагрегованіданізінформацією,якуотримуємовіднашихофіційнихдилерівабозвідкритихджерел。Безвашоїзгодиминебудемовикористовуватиконфіденційніданідляцьогостатистичногодослідження。

  • ——Переваги。Статистичнідослідженнядопомагаютьнамрозроблятиякіснішіпослугитапропозиції,забезпечуватибільшоперативнупідтримкуклієнтівтапокращуватидизайнтазмістнашихсайтів。
 • е。Для п п о мо о о ма кетин и
  • ——Загальна。Миможемовикористовувативашуособистуінформаціюдлянадсиланнявамінформаційнихбюлетенів,брошур,рекламнихакційабоіншихмаркетинговихповідомлень。

  • - Категорії дани н。Щобзрозуміти,щостосуєтьсявас,миможемовикористовуватиавтоматичніінструментидляаналізувашоїособистоїінформації。Зцієюметоюмиможемовикористовуватитаоб的єднуватиінформацію,описанувище。Митакожможемооб的єднуватитакіагрегованіданізінформацією,якуотримуємовідкомпанійнашоїгрупиабозвідкритихджерел。Безвашоїзгодиминебудемовикористовуватиконфіденційніданідляцьогостатистичногодослідження。

  • ——Переваги。Мивикористовуєморезультатинашогоаналізу、щобадаптуватинашімаркетинговікомунікаціїдовашихконкретнихінтересівтауподобань。Наприклад,якщонашаналізпоказує,щовиможетебутизацікавленіупевнихтипахобладнанняабопевнихпослугах,миможемоналаштуватинашурозсилкуновинтавебсайтизпропозиціямитаконтентом,який,нанашудумку,будемативідношеннядовас。

  • ——Канали。Миможемовикористовуватирізніканалидлянашихмаркетинговихкомунікацій,такіякелектроннапоштатасоціальнімережі。

  • - Націлювання ко и исту а а а аудиторію。МиможемобратиучастьупрограміаудиторіїFacebook,якадозволяєнампоказувативамперсоналізованурекламупривідвідуваннівамиFacebook。МиможемонадативашуадресуелектронноїпоштиабоіншийідентифікаторуFacebook,щобмFacebookігвизначити,чиєувасобліковийзаписFacebook。Миможемовикористатианалогічніпрограмизіншихсоціальнихмереж。ВиможетевідмовитисявідучастівнашійаудиторіїFacebook(абоаналогічнихпрограмах),відправившиелектроннийлистзісвоєїадресиелектронноїпоштинаадресу邮件。Дляотриманнядодатковоїінформаціїпроперсоналізованийнаціленнянааудиторі,юбудьласка,відвідайтевеб——сайтвашогопостачальникасоціальнихмереж。

  • - Заперечувати炼铁炼铁відкликати。Виможетезаперечуватиабовідкликатисвоюзгодунаотриманнямаркетинговихповідомленьубудь——якийчас,дотримуючисьінструкційувідповідномумаркетинговомуповідомленніабозв”язавшисьзнамизаадресоюinfo@欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

5.Розкриття або о пе ед - с - с - а ани о ос - о ам

5.1.Загальна。Миможеморозкриватиабопередавативашіперсональніданітретімособамутакихцілях:

 • а。Для служби підтримки м м м зал с с а с с
 • Мивикористовуємотретісторонидлянаданнянашихпослуг,такихякпостачальникиІТ——послуг,постачальникисоціальнихмереж,маркетинговіагенції,компаніїтапостачальникипослугзперевіркишахрайства。Всітакітретісторонибудутьзобов”язаніналежнимчиномзахищативашіособистіданітаоброблятиїхлишевідповіднодонашихвказівок。


 • б。Стороннісайти。
 • Наш са осиланн на інші са т。Якщовиперейдетезацимипосиланнями,визалишитенашсайт。Цяполітикаконфіденційностінепоширюєтьсянасайтитретіхосіб。欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнеможевзятинасебевідповідальністьзавикористаннявашихособистихданихцимитретімиособами。Вивикористовуєтецівеб——сайтинасвійстрахтаризик。Дляотриманнядодатковоїінформаціїпроте,якцітретісторониобробляютьвашуособистуінформаці,юбудьласка,перевіртеїхнюполітикуконфіденційності(якщоє)。

6.Безпека та збереження

6.1.欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвживевідповіднихтехнічнихтаорганізаційнихзаходівдлязахистувашихособистихданихвідвтратиабонезаконноговикористання。

6.2.Вашіособистіданібудутьзберігатисядоти,покицепотрібнодляцілей,описанихуційполітиціконфіденційності、абонастільки,наскількиценеобхіднодлядотриманнявстановленихзакономзобов”язаньтавирішеннябудь——якихсуперечок。

7.Вашіправа

Якщовинебажаєтезберігатисвоїдані、просимовасутриматисявідреєстраціїнанашомусайті。Зтехнічнихпричиннеможливопровестирізницюміжокремимикористувачами,томувсікористувачіповинніпогодитисяназбирання/використанняданих。Винятки, на жаль, неможливі。

Виможетезапроситидоступіматиможливістьоновлюватитазмінювативашіособистідані。Івиможетездійснюватибудь——якііншіправа,якимивикористуєтесявідповіднодозаконівпрозахистданих,включаюч,инаприклад,запереченняпротиобробкивашихособистихданих。Все,щовампотрібнозробити,ценадіслатисвоюписьмовувідповідь,щосупроводжуєтьсякопієювашогодокумента,щозасвідчуєособу、наinfo@欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

Анулюваннятакожвидаляєвашзареєстрованийпрофіль。Наш са а а більше н не о ико и исто ов са атимет с о дл са ас。

Звернітьувагу、щонавітьякщовашпрофільбуввидалений,миможемозберігатиінформацію。Виможетевідмовитисявідотриманнямаркетинговихповідомленьубудь——якийчас,дотримуючисьінструкційувідповідномумаркетинговомуповідомленніабонадіславшиелектронноголистанаадресуinfo@欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

Нарешті、пам”ятайте,щов,иякщохочете,завждимаєтеправоподатискаргудовідповідногоорганузахистуданих。

Витакожможетезв”язатисязнами,якщоувасєбудь——якіпитання,зауваженняабоскаргищодоцієїполітикиконфіденційності。

Baidu
map