Мезонін дл складу - 1 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  Мезонін дл склад

  Багаторівневімезонінидозволяютьмаксимальноефективновикористовувативисотуприміщення。

  Мезоніндляскладузбільшуєзонузберіганнятоварів,підвищуєпродуктивністьскладутаєзручнимдляроботиперсоналу。

  Основні пере р а а а а а а а а а а а а а а

  Мезонін дл складу - 8 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com

  Доступність。Встановитимезонінидляскладузначнопростіше,швидшетадешевшезазведенняновогоскладськогокомплексу。Цейспосібзберіганняокупаєсебенав100%жезатри——чотирироки。

  Ергономічність。Полягаєвоптимізаціїпросторутазбільшеннікорисноїплощіскладськогоприміщення。Інтегрувавшимезонін,виотримуєтеможливістьзберіганнябільшоїкількостітоварів,ніжпривикористаннізвичайнихполичковихстелажів(第2 - 4ураз,изалежновідкількостіярусів)。Прицьомушвидкістьскладськихпроцесівнезнижується。

  Легкаінтеграція。Конструкціюмезонінуможнавбудовувативзонустелажногозберігання。Запотребийогоможналегкоперевезтивіншемісцезавдякизбірно——розбірномутипу。Демонтажтаповторнийзбірмезонінівпісляаудитуйзамінинеобхіднихдеталейвідбуваєтьсяшвидкотабезсуттєвихвитрат。

  Універсальність。Мезонінидозволяютьорганізуватирізнітипизберіганнянакожномузярусів。Запотребипоєднуютьстелажірізнихтипів:палетні、поличкові、консольні、гравітаційні。

  Можливістьмасштабування。Залежновідпотребскладу,можез”явитисянеобхідністьзбільшитичизменшитипростірзберігання。Мезонін дозволяє зо обити и и и без особли и ил。

  Практичність。Складськиймезоніндаєможливістьпрацюватизатехнологієюадресногозберігання,приякійзабезпечуєтьсяпростотаінтеграціїрізноманітногоконвеєрногообладнання(спіральні,вертикальні、приводнітанеприводнірольганги)。Дотогож,мезонінидозволяютьодночаснооброблятитоваринарізнихрівнях,доякихпередбаченийзручнийдоступ。

  Мезонін дл складу - 9 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  КомплекснийпідхідвідкомандиKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOU——вашагарантіяпрацездатностіскладу
  Мезонін дл складу - 10 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Мезонін

  Багаторівневіконструкціїдляефективноговикористанняскладськихплощ。Вонидозволяютьзберігатибільшетоварівнаскладі。Завдякивикористаннювсієї и исот т складс ко о о приміщення。

  Характеристики
  Документація
  Характеристики
  Мезонін дл складу - 1 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Кількість рівнів мезонінів
  до5
  Мезонін дл складу - 2 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Доступна исота конструкції
  до 15 м
  Мезонін дл складу - 3 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Довжинаполиць
  750,1000,1 300 та 1 500 мм
  Мезонін дл складу - 4 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Глибинаполиць
  300,400,500,600,800 мм
  Мезонін дл складу - 5 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Ширина стійок мезонінів
  50,60,80 мм
  Мезонін дл складу - 6 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Розподілене навантаження на поли в
  від 80 до 330 кг
  Мезонін дл складу - 7 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Допустиме навантаження на 1 м2 перек и итт проходу
  до 500 кг
  Мезонін дл складу - 8 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Тип пе е ек и итт мезонінів
  решітковийнастил(зварнийабопресований),ДСП,суцільнеметалевеперекриття
  Мезонін дл складу - 9 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Крок перестанов ок и поли и и
  25мм
  Мезонін дл складу - 10 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Кількість поли и и на
  від 2 до 11

  Види перекриттів мезонінів

  Дляперекриттярівнівскладськогомезонінуупроходахтавзонірозвантаження/завантаженнявикористовуютьрізніматеріали。Середних:зварні、перфорованічинеперфорованінастили,вогнестійкітавологостійкіДСП。Вибірзалежитьвідпотребокремовзятогоскладу,тамаксимальнихнавантажень。

  Найкращимтанайбезпечнішимваріантомєґратчастийнастил。Заумовиправильноговиборусекційрешітоквінмінімізуєшумвідколісногоскладськоготранспортутаєкомфортнимдляпересуванняскладськогоперсоналу。Увипадкунадзвичайноїситуації,наприклад,пожежітаїїгасіння,отворинезатримуютьводу。

  Видимезоніну

  Мезонін дл складу - 8 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com

  Існує2видимезоніну、якірізнятьсязатипомконструкції:

  Платформний。Цей ид може мат до 5 рівнів。Кориснаплощаповерхністановитьдом50000 2,доступнависота-д18мо。

  Платформниймезонінвикористовуєтьсядлярозміщеннятоварівтаскладськоїтехніки,атакождляоблаштуванняслужбовихприміщень。Конструкціязабезпечуєбезперешкоднийпроїздскладськогообладнання。

  Стелажний。Доступна исота мезонінів - до 15 м。Кількість ярусів - до о 5。Кількістьполицьнакожномурівнімезоніну——від2до11。

  Так, мезонін -по ости к, з о о и ни к, надійний спосіб зберігання,який:

  • здат тни ти ит ти м м м и л елик и навантаження;
  • забезпечуєки д дки и к доступ до товарів зберігання;
  • непотребуєзначнихчасовихвитратнамонтаж,демонтажчипереміщення。

  Способи завантаження та розвантаження мезоніну

  Мезонін дл складу - 8 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com

  Завантаженн/ярозвантаженнямезонінуздійснюєтьсяурізнийспосіб。Дляцієїметизастосовуютьпідйомники,гідравлічніпідіймачі、річтраки,штабелери。Підйомпалетинамайданчик,звідкиоператоррозподіляєкоробкивкоміркинаполицістелажів,забезпечуєспецтехніка。

  Можливийавтоматизованийпідйом——спусктоварівдрібнимипартіямизвикористаннямвертикальнихпідйомників。Дляцьогооператорпоміщаєтоваривпластиковийконтейнер,аконвеєр,встановленийнамезоніні,транспортуєйогодовертикальногопідйомника。Даліконтейнервертикальнопереміщуєтьсяпідйомникомтавивантажуєтьсянаконвеєрнанеобхідномурівні。

  Спіральнийконвеєртакожзабезпечуєбезперервнийавтоматизованийпідйомвантажівнарівнімезонінутаїхнійспускізрізнихрівнів,виконуєрольбуфера。

  Ознайомитись із реалізованимиob官方

  5 фактів, с ом му об а а т и нас:
  01

  Технічно а ам мо отне п о о кт т а анн。Інженерипроєктуютьвідповіднодоєвропейськихстандартів:Єврокод0 (EN 1990),Єврокод3 (EN 1993),ЄвростандартEN ISO 14122,ЄвростандартEN ISO 12944,розраховуютьнадійністьконструкціїзанормами有限元10.3.01і10.2.03,враховуютьнавантаженнявідобслуговувальноїтехніки,персоналуісистемавтоматизації,опрацьовуютьоптимальніваріантирозміщеннястелажів,проєктуютьмезоніннуконструкціювCAD -програмах。

  02

  Використовуємо сертифіковані систем。МезонінипройшлисертифікаціювУкраїнізгіднознормамиДСТУБВ.2.6-75:2008таДСТУБВ.2.6-199:2014року,відповідаютьстрогимєвропейськимстандартамRAL-RG 614/2іDIN EN ISO 9001:2008імаютьвідміткудобровільноїсертифікаціїGS。Дотогож,навиробництвіконструкційзастосовуєтьсясистемаенергетичногоменеджментуDIN ISO 50001。

  03

  Точність надійність монтажу。Інженерисервісно——монтажноговідділумаютьнеобхіднукваліфікаціюідопускидлявиконанняробітпідвищеноїнебезпеки,збираютьмезонінисуворозакресленнями。

  04

  Досвід。Мипроєктуємо,встановлюємоіобслуговуємоскладськімезонінипонад9років。

  05

  Технічна підтримка 24/7。Задоговоромсервісногообслуговуваннязакожнимоб的єктомзакріпленабригада,щозабезпечуєоперативнереагуваннятапроведенняплановихоглядівмезонінів。Нашіклієнтиотримуютьсвоєчаснутехнічнупідтримку。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map