Промисловий об бо о - 1 欧宝体育最新官网登录入口下载- www.enternotes.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  Промисловийробот

  Обладнаннядляавтоматизаціїскладутавиробництвазадопомогоюсучаснихроботів。

  Безперервно працює на невеликій площі складу。Гарантуєточністьвиконанняроботитазаощадженняресурсів。Легко інтегрується в екосистему склад。

  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUкастомізуєроботапідконкретнізавдання,завдякипроєктуваннютавласномувиробництвузахоплювачів。

  Промисловий обо о -
  автоматизаціяпроцесівпереміщеннятоварівнаскладітавиробництві

  Промисловий об бо о - 8 欧宝体育最新官网登录入口下载- www.enternotes.com

  Рішення " під ключ "- и се з одни л рук。Мианалізуємовашівимогитабізнесп——роцеси,проєктуємоефективнуроботизованусистемутавводимоїївексплуатацію。

  Економія просто у складу。Промисловийроботмаємалуплощуосновитавеликийрадіусдії,щодозволяєзробитиширокуробочузонунамінімальнійплощі。

  Компактнімоделі(MotoMini)передбачаютьрізніваріантивстановлення——напідлозі,стінічинавітьстелі。Цедозволяєексплуатуватироботауприміщенняхізвисокоющільністюзабудов。и

  Висока продуктивність ділянок складу。Промисловий в обо о працює и идко та надійно。Ізйогодопомогоюможнауникнутисезоннихнавантаженьнаперсоналтапокращитиумовироботидляколективу。Це зна а н но підвищує продуктивність складу。

  Гнучкість。Мирозробляємоіндивідуальніпроєктидлявашогобізнесузвикористаннямпромисловихроботів。Завдякизахоплювачамвласноговиробництвароботпрацюєзрізнимивидамитари。

  Підвищення кост т о об обки м мо л лен。Промисловийроботвирізняєтьсяточністюповторюваностівиконаннядій,якастановить0,03мм。Це гарантує підвищення кост т о об обки м мо л лен。Кількістьпомилокпрямуєдонуляр——учнапрацяприобробцімінімізованаабовзагалівиключена。

  Мінімумобслуговування。Сучаснийробот——маніпуляторпотребуємінімальногообслуговуваннязавдякизастосуваннюасинхроннихдвигунівтависокоякіснихредукторів。

  Зниження операційних ит т а а а。Робот——маніпуляторзамінюєручнупрацюіздатенвиконуватипроцесинаскладіцілодобово。Цевідчутнознижуєопераційнівитратипідприємства。

  Промисловий об бо о - 9 欧宝体育最新官网登录入口下载- www.enternotes.com
  Промисловийробот——гарантованаточністьпроцесівтамаксимальнаефективність

  Робот - маніпулятор: вико ди від и ико истанн

  • Промисловийроботзабезпечуєвисокушвидкістьтаточністьроботи
  • Передбачаєвстановленняіндивідуальнихзахоплювачівдлявиконаннярізнихскладськихпроцесіввідповіднодопотребклієнта
  • Робот——маніпуляторпрацюєзнавантаженнямвід0 5д800ког。Упроєктахнайчастішевикористовуємомодельізвантажопідйомністю88кг
  • Комплектуєпалетизаліченіхвилини(усередньомду——10хов)
  • Дозволяєзбільшитикориснуплощунаскладізавдякилокалізаціїпроцесівобробкитоварів

  Технічні характеристики п ом мислово и
  об бота motoman gp88

  Корисненавантаження
  88年кг
  Вага
  630年кг
  Максимальний роб бо л и к діапазон
  2236年мм
  Кількістьосей
  6
  Діапазон робо о л и л т т т
  від 0 до +45 С°

  Високопродуктивний обо о - маніпулятор。Варіанти зас стос су - а анн у ск кладс ки л ос еса

  Промисловий об бо о - 8 欧宝体育最新官网登录入口下载- www.enternotes.com

  Робот - маніпулятор——цевидпромисловогообладнання,якевиконуєфункціїлюдськоїруки。Промисловіроботи——маніпуляториєрушіямирозвиткувиробництвтаскладів。Їхнєвпровадженнядаєзмогупідвищитиефективністьроботи,вийтинановийрівеньвиконаннязавданьтаграмотноперерозподілитиобов”язкиміжобладнаннямтаперсоналом。

  Прицьомугарантованаоптимальнашвидкість,точність,діапазонпереміщень。Залежновідзавданьклієнтапропонуємокомпактнімоделітабільшпотужні,зізбільшенимрадіусомдії。

  1.Палетування та депалет та а анн。Використанняробототехнікиізсистемамимашинногозорутаспеціалізованимпрограмнимзабезпеченнямдозволяєорганізовуватиавтоматизованийпроцеспалетування/депалетуванняприодночасномузбільшеннішвидкостійточності。

  Укладаннянапіддони(палетування)——простезавданнядляпромисловогоробота,оскількивонопередбачаємінімальнузмінюваність。Депалетуванняєбільшскладнимі、якправило,включаємашиннийзірівдосконаленікінцевімеханізми。Упроцесіпалетування/депалетуванняробот——маніпуляторобробляєд300олотківнагодину。

  2.Сортування。Промисловийробот——маніпуляторсортуєд800поосилокнагодинупозамовленнях,напрямках,одноріднихтипахпродуктів——залежновідзавданняклієнта。Завдякизахоплювачунашоговласноговиробництваробот——маніпуляторможелегкооброблятипосилкирізноманітнихрозмірів,працюватизм”якоюупаковкою,табларамитакоробками。Сортуваннявідбуваєтьсяшвидко,високоточно,безпомилково。

  3.Розміщення на зберігання。Промисловийроботманіпуляторпереміщуєвсередньомувід500д1000отоварівнагодину。Віншвидкосортуєтоваризконвеєравмісцязберіганнянаскладі、розставляючиїхізконвеєравпотрібнікомірки。

  4.Відбір。Робот——маніпуляторможевідбиратид500отоварівнагодинузлотказізберіганнятаобережновкладатиїхулотоквідповіднодозамовлень。

  Прикладвикористанняпромисловогороботаупроєкті

  Промисловий об бо о - 8 欧宝体育最新官网登录入口下载- www.enternotes.com

  Навласномувиробництвімивиготовляємозахоплювачі,завдякиякимпромисловийроботможевиконуватитакіпроцесинаскладі:палетування,депалетування,переміщеннякартоннихкоробівтапакеті,всортування。

  Захоплювачі вл ласно о о о о виро欧宝体育最新官网登录入口下载 об и и ни л т а kapelou:

  1. захоплювачідлялотків,якінадійнофіксуютьсявотворахбоксутапереміщуютьйого;
  2. вакуумніприсоски,якізабезпечуютьтранспортуванняширокогоспектрупродукції;
  3. кастомізованийзахоплювачдляприйманнятоварівізконвеєратаїхньогопереміщеннядомісцьзберіганнянаскладі。

  Мирозробляємокомплексніпроєкти,адаптованіпідпотребиклієнтатареалізуємоїх”підключ”。Наприклад,заіндивідуальнорозробленимпроєктоммивстановилиновутехнологічнулінію,девикористалиробот——маніпуляторсеріїMOTOMANвіднашогопартнера日本安川电气длявідомоговиробникакабельн——поровідниковоїпродукціїдляавтомобілів。

  Роботпризначенийдлятранспортуваннявантажівд80ког,спуску——підйомутранспортниходиниць,палетуваннятадепалетуваннятранспортнихлотків。Працюєзазаданималгоритмомщодовизначенняпозиціїящиказадопомогоюсистемимашинногозору。Оптимальнароботаманіпулятораналаштованаавтоматично,авсіпобажанняклієнтаврахованіприпроєктуванні。

  Детальнішепроцейпроєктчитайтеврозділі”Нашіпроєкти”запосиланням:тиснитут

  Прикладвикористанняробота-маніпуляторадлясортування

  Промисловий об бо о - 8 欧宝体育最新官网登录入口下载- www.enternotes.com

  Speedbot——обладнаннядляшвидкогопереміщеннятоварівдомісцьзберігання。

  Кожен обо о - маніпулятор має свій функціонал。Щоброзширитийого,мирозробилиспеціальнийзахоплювач。Завдякийомупромисловийроботможесортуватитоваризконвеєравмісцязберіганнянаскладі。Speedbotефективновиконуєпроцессортуванняпосилокпозамовленняхклієнтівабонапрямкахвідвантаження。Працюєзбудь——якимвидомупаковки,точноішвидкорозставляєпосилкизконвеєраупотрібнікомірки。

  Промисловий обо о Speedbot від 欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOU:

  • переміщуєвсередньомувід500д1000олотків/коробокнагодину;
  • працюєзм”якоюупаковкою,табларамитакоробками;
  • сортуєтоварирозміром400年600年400年ххммтавагоюд30ког;
  • ле к ко о інтегрується із системо о управління складу;
  • економно споживає електроенергію。

  Відео з оди и и итис за посила анн м:тиснитут

  Максимальнаточність,
  а ат томати и ан е со т т а а анн, економія площі。

  Промисловийробот——маніпулятормінімізуєручніоперації,гарантуєнайвищуточністьобробкитоварівтаефективневикористанняскладськоїплощі。

  Факти п - о п - о о кт
  01

  Комплексний підхід“під ключ”。Компаніяоб的єдналавсіетапипроєктівзавтоматизаціїскладу:консалтинг,виробництвоконвеєрногоустаткування,монтаж,пусконалагодженняйсервіснийсупровід。

  02

  Команднаробота。Надрозробленнямівпровадженнямпрацюєпроєктнийіконструкторськийвідділ,відділмехатроніки,монтажно——сервіснийвідді,латакожзакожнимпроєктомзакріпленийпроєктнийменеджер。Цезабезпечуєопрацюваннязавданьпроєктувкомплексі,вибіроптимальноговаріантатайогоякіснуреалізацію。

  03

  Досвід реалізації понад 590 проєктів。НашісистемиавтоматизаціїрізноїскладностіпрацюютьвУкраїнітаЄвропі、доводячисвоюефективністьузастосуваннінапрактиці。

  04

  Сервісне обслу у ов в в ванн 24/7。Післявведеннясистемивексплуатаціюнадаємотехнічнупідтримку。Задоговоромсервісногообслуговування,закожнимоб的єктомзакріпленагрупареагування,щогарантуєоперативневладнаннявсіхтехнічнихпитань。

  Розробка та тес та анн

  Промисловий об бо о - 8 欧宝体育最新官网登录入口下载- www.enternotes.com

  Промисловіроботи——маніпуляторимаютьширокийспектрзастосуваннятапопулярністьнаскладах电子商务、автомотив,фармацевтики,поштовихтакур”єрськихслужбтощо。

  Завдякивласномупроєктуваннютавиробництвуіндивідуальнихзахоплювачівфункціоналтаможливостіроботівманіпуляторівналаштовуютьсяпідпотребипевногоскладу。Завдякицьомупромисловийроботстаєорганічноюодиницеюекосистемискладу,приноситьмаксимальнукористьтабезупиннопрацюєнасвоїйділянці。

  Незалежновідскладностіпромисловогоробота,мирозробляємотатестуємойогофункціоналувласнихвиробничихцентрах。Коженрухперевіряєтьсятавдосконалюєтьсяпередінтеграцієюобладнаннянаскладіклієнта。

  Увага на безпе с соналу。Узонідіїроботів——маніпуляторівмивстановлюємолазернусистему安全。Вонарозпізнає,колиоператорзаходитьдозонидіїобладнаннятазупиняєйого,допокискладськийпрацівникнепокинеробочузону。Такожкабелі、якімаєробот——маніпулятор,прокладенівсерединійогокорпусу——ценезаважаєіншомуобладнаннятапідвищуєбезпекунаскладі。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map