Складські стелажі - 1 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  Складськістелажі

  Якзбільшитиплощузберіганнятазнизитискладськівитрати?

  Складськістелажі——модульнібагатоярусніконструкціїдлязберіганнявеликихобсягіводнотипнихтоварів:палет,штучноїабодрібноштучноїпродукції。

  Складськістелажінезамінні、колипотрібнозбільшитикориснуплощускладуабоорганізуватисистемуадресногозберігання,прискоритиобробленнятоварутаводночаспідвищитипродуктивністьскладу。

  Переваги рішень на осно ов стелажів дл склад

  Складські стелажі - 8 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

  Грамотнепроєктуванняскладськогопросторутазберіганнянабагаторівневихметалевихконструкціяхзначнопідвищуєкоефіцієнтвикористанняобсягускладу。

  Складськістелажідлязберіганняпродукціїдаютьзмогу:

  • Максимально и ико о исто о у у ат т площу складу
  • Створювати організовану систему зберігання
  • Спроститиінвентаризаціютадоступдотоварі,воскількивантажізавждинавиду
  • Збільшити швидкість об обленн товарів
  • Використовуватикласичнускладськутехніку(навантажувачі、штабелеукладачі、річтраки)дляпоповненнятавідбираннятоварів

  Завдякимодульності,стелажніможнадоповнюватиновимисекціямитадемонтуватидляпереїзду。

  Стелажідляскладувикористовуютьсянавиробництвах,складахфармацевтичнихкомпаній,електронноїкомерції,ритейлу、автомотиву,поштовихікур”єрськихслужб。

  Складські стелажі - 9 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
  КомплекснерішеннявідкомандиKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOU——вашагарантіяпрацездатностіскладу
  Складські стелажі - 10 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
  Поличні стелажі дл дрібноштучних товарів

  Розбірнаконструкціядаєзмогусамостійноадаптуватиполиціпідрозміртовару。Відмінні дл зберігання:

  • Упакованих дрібноштучних вантажів
  • Товарів без пак ко о ки
  • Продукції в ка а то онном па ако о анн
  • Деталей заготовок

  Переваги:

  • Компактнезберігання
  • Простота в експлуатації
  Складські стелажі - 10 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
  Гравітаційні пол ли и ков и стелажі

  Маютьрівні,виконанізвальці,вавантажпересуваєтьсяпіддієюсилитяжіння。Гравітаційністелажіпідвищуютьефективністьскладськихпроцесівзавдяки:

  • Високійщільностізберігання——до35%заощадженоїплощі
  • Упорядкованомузберіганнютоварівзапринципом先进先出或后进先出
  • Збільшеннюшвидкостірозвантаженняр5вазівпротизвичайнихполичнихстелажів
  • Скороченнютимчасовихінтервалівпереміщеннявантажів
  Складські стелажі - 10 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
  Мобільні Мобільні архівні стелажі

  Мобільнійархівністелажідлязберіганнявантажівукоробках,тек,книгтощо。Секціїпересуваютьсяспеціальнимирейкамийутворюютьпрохід,щобзабезпечитидоступдопотрібноготовару。

  Складські стелажі - 10 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
  Палетністелажі

  Дляпоздовжньогоіпоперечногорозташуванняпіддонів。

  Переваги:

  • Конструкцію ле р ко о он ит
  • Вміщують 2-4 палет в одну секцію
  • Зручний доступ до палети

  Палетне зберігання також може б б т т організовано:

  • настелажахзізворотноюгравітацією——推回去
  • на либин и стелажах -免下车
  Складські стелажі - 10 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
  Палетні гравітаційні стелажі

  Для зберігання продукції на піддонах。ФункціонуютьякзапринципомFIFO,такізапринципом后进先出。

  Переваги:

  • Піддони завжди з боку у відбору
  • Безперебійне пода а анн вантажу
  • Заощаджуютьд60%полощі、оскількивантажнатехнікапересуваєтьсяоднієюстороноюстелажів。

  ob官方

  Складські стелажі - 10 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
  Мобільні палетн н стелажі

  Дляширокогоасортиментутоварів,длятоварівізсезоннимколиваннямпопиту。

  Системазручнавексплуатації,керуєтьсядистанційнотавільноінтегруєтьсявсистемукеруванняскладом。Монтуватисистемуможнаякнаетапібудівництва,таківжевготовомубудинку。

  • До 40% заощадженої складс ко и площі
  • Завдякимобільностістелажівможназадіятид75%ообсягускладу
  Складські стелажі - 10 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
  Консольністелажі

  Підходятьдлязберіганнядовгомірнихівеликогабаритнихвантажів(негабаритних),як-оттруби,профілі,листовийметал,профільнийпрокат,дерев”яніпанелі、автомобільнішини。

  Консольністелажівиготовляютьсяіндивідуальнопідпевнийтиппродукції。

  Замовити стелажі під ключ

  Нашакомандавиконуєвсіетапипроєктуванняйінсталяціїскладськихстелажів。Пропонуємоготовийконцептіреалізаціюпроєктузоднихру,кабимаксимальнозадіятиплощувашогоскладу。
  Чомускладськістелажідлязберіганняйоптимізаціїскладськоїплощіефективні吗?
  01

  Надійнаконструкція:інженерикомпаніїпроєктуютьстелажнісистемивідповіднодонорм:Єврокод0 (EN 1990),Єврокод3 (EN 1993),ЄвростандартEN ISO 14122,ЄвростандартEN ISO 12944,有限元10.3.01і10.2.03,зурахуваннямспецифікивантажу、геометричнихособливостейскладу,характеристикпідлоги,опрацьовуютьоптимальніваріантиконструкції,атакожвиконуютьпроєктуваннявCAD -програмах。

  02

  Високаякість:закуповуємонадійнітадовговічніметалевізбірністелажідляскладупровіднихєвропейськихвиробників。КоженелементіпрофільконструкціїсертифікованийвідповіднодостандартівRAL-RG 614年,DIN EN ISO 9001:2008。Усіконструкціїпройшлиобов”язковусертифікаціювУкраїніівідповідаютьнормамДСТУБВ.2.6-75:2008таДСТУБВ.2.6-199:2014。ДотогожконструкціїмаютьпозначкудобровільноїсертифікаціїGS。НавиробництвістелажівзастосовуєтьсясистемаенергетичногоменеджментуDIN ISO 50001。

  03

  Понад 9 років досвіду:майжекоженпроєктнашоїкомпаніїпов”язанийзоптимізацієюскладськоїплощі。Миточнознаємо,якімоментипотрібноврахувати,щобнашклієнтотримавочікуванийрезультат。

  04

  Точний монтаж стелажів:усіроботивиконуютькваліфікованіспівробітникисервісно——монтажноговідділу、якімаютьдопускидоробітпідвищеноїнебезпекитавиконуютьмонтажвідповіднодокреслень。Часпроведеннямонтажнихробітпогоджуємоззамовником,враховуємоспецифікускладськихопераційічуємоклієнта。

  05

  Технічна підтримка 24/7 планов о о о о л ди:задоговоромсервісногообслуговування,закожноюсистемоюзакріпленабригадаоперативногореагування。Нашіклієнтиотримуютьсвоєчаснутехнічнупідтримку。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map