Вертикальний кон р е ер дл пале р - 1欧宝体育最新官网登录入口下载 - www.enternotes.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  Вертикальний кон р е в р дл пале в

  Якуразиприскоритипідійманнятаспусканняпалетнаневеликійплощі吗?

  Компактнийвертикальнийконвеєре——фективнеобладнаннядлявсіхтипівпіддонів,вбудовуєтьсявбудь——якеплануваннятатранспортнусистемускладу,знижуєнавантаженнянаперсонал。

  Переваги и е ет икал ни и конвеєрів дл пале

  Вертикальний конве р р л пале р - 8 -欧宝体育最新官网登录入口下载 www.enternotes.com

  Мивиготовляємотапоставляємоконвеєрнеустаткуванняпровіднихєвропейськихвиробників,щовідрізняютьсянадійністютадовговічністю。

  Вертикальнийконвеєр。Основні пере р а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а ан м:

  • Висока продуктивність до 60 пале р / о од
  • Точне позиціонування ка етки
  • Широкий ва а а н ови и к діапазон 500-2000 кг
  • Тривалий термін служби
  • Мінімальний обсяг обо бот т з обслу о у у а анн
  • Низький рівень му - до 60 дБ

  Підхіднаосновіскладськихпідіймачівшироковикористовуєтьсядлявертикальногосортуванняпідчасзберіганнятоварівнабагаторівневихплатформахімезоніні,томущозавантаженнятавивантаженняпіддонівздійснюєтьсянадекількохрівнях。

  Вертикальний конве р р л пале р - 9 -欧宝体育最新官网登录入口下载卡佩罗
  Комплекснаработавіднашоїкоманди——вашагарантіяпрацездатностіскладу
  Вертикальний кон р е ер дл пале р - 10欧宝体育最新官网登录入口下载 - www.enternotes.com
  Вертикальний конве в 欧宝体育最新官网登录入口下载р kapelou®

  Підходить дл переміщення піддонів до 1500 кг。,Маєміцнунадійнуконструкціютаунікальнусистемубезпеки。

  Завдякикомпактномурозмірутаблочнійконструкціїліфтвідмінноінтегруєтьсявбудь——якийзаплощеюскладізабезпечуєпропускнуздатність50палетнагодину。

  Переваги
  Характеристики
  Документація
  Переваги

  Вертикальнийконвеєрдляпалетнашогозаводумаєтакіпереваги:

  • исо соку у продуктивність - до о 50 пале и на один;
  • вантажопідйомність від 100 до 1500 кг;
  • то нн н позиціонування ка етки;
  • захист вантажу від падіння;
  • низ ки и к рівень и му - до 60 дБ;
  • працює з усіма идами піддонів;
  • сумісність з іншим складс ким обладнанн м。

  Вертикальнийконвеєрдляпалет——цескладськеобладнання,щодозволяєзначноскоротитичаснапереміщеннявантажуміжрівнями,збільшитипродуктивністьскладутаполегшитироботуперсоналу。Завдякиблочно——модульнійконструкціїпроцесмонтажупідйомниказначноскорочується。

  Характеристики
  Вертикальний кон р е ер дл пале р - 1欧宝体育最新官网登录入口下载 - www.enternotes.com
  Продуктивність
  до 50 піддонів/ од
  Вертикальний кон р е ер дл пале р - 2欧宝体育最新官网登录入口下载 - www.enternotes.com
  Розвантаження
  у 2 сто о он
  Вертикальний конве р р л пале р - 3 -欧宝体育最新官网登录入口下载卡佩罗
  Мак。свантажопідйомність
  1 500 кг
  Вертикальний конве ер дл пале р - 4 -欧宝体育最新官网登录入口下载 www.enternotes.com
  Швидкість підйому ка етк к, макс
  до 0,3 м/с
  Вертикальний конве р р л пале р - 5 -欧宝体育最新官网登录入口下载卡佩罗
  Висота підйому ка етки
  до о м
  Вертикальний кон р е ер дл пале р - 6欧宝体育最新官网登录入口下载 -卡佩罗
  Розмір підйомної секції
  1 200х800 мм / 1 200х1 000 мм
  Вертикальний конве ер дл пале р - 7 -欧宝体育最新官网登录入口下载 www.enternotes.com
  Рівеньшуму
  до 60 дБ
  Документація
  Вертикальний кон р е ер дл пале р - 10欧宝体育最新官网登录入口下载 - www.enternotes.com
  Вертикальний кон р ер р МК10

  Відміннопідходитьдляпереміщенняважкихпіддоніввагоюд2 000ког。Даєзмогувиконатирозвантаженняізавантаженняна4сторонизпродуктивністюд60поіддонівнагодину。

  Універсальнийвертикальнийконвеєр,щопідходитьдлявсіхтипівпалет。

  Характеристики
  Документація
  Характеристики
  Вертикальний кон р е ер дл пале р - 1欧宝体育最新官网登录入口下载 - www.enternotes.com
  Розвантаження
  у 4 сто о он
  Вертикальний кон р е ер дл пале р - 2欧宝体育最新官网登录入口下载 - www.enternotes.com
  Мак。свантажопідйомність
  2 000 кг
  Вертикальний конве р р л пале р - 3 -欧宝体育最新官网登录入口下载卡佩罗
  Мін。висота на вході
  400年мм
  Вертикальний конве ер дл пале р - 4 -欧宝体育最新官网登录入口下载 www.enternotes.com
  Висотарозвантаження
  2750 м - 15000 м
  Вертикальний конве р р л пале р - 5 -欧宝体育最新官网登录入口下载卡佩罗
  Розмір підйомної секції
  1 200х800 мм / 1 200х1 200 мм
  Вертикальний кон р е ер дл пале р - 6欧宝体育最新官网登录入口下载 -卡佩罗
  Продуктивність
  до 60 піддонів/ од
  Документація
  Чомувартозамовитиобладнаннязобробкипалетунас?
  01

  Автоматизація скл ладу у від одно о о о о о и ика。Минадаємовеськомплексавтоматизаціїскладівіоптимізаціїскладськоїплощі——виотримуєтеготовийробочийпростів。

  02

  Запущено в робо оту понад 75 одини л підіймачів。Завдякидосвідуісучаснимтехнологія,ммистворюємоефективнішляхидляінтралогістики。Співробітникимонтажно——сервісноговідділумаютьвсінеобхіднідопускидлявиконанняробітіпроходятьрегулярнінавчання。

  03

  Технічна підтримка ве е тикал но р онве е с а。Післявведеннявексплуатаціюнадаємопослугисервісногообслуговуванняпротягомусьоготермінуексплуатації。Задоговоромсервісногообслуговування,закожнимобє“ктомзакріпленагрупаоперативногореагування。

  Вертикальний кон р е в р дл пале в

  Підйомник відрізняється исо соко о продуктивністю。Примаксимальномузавантаженнівінпіднімає/опускаєпалетизішвидкістю1шт。за хвилину (вс о о 60 / з од)。

  Підйомникпідходитьдляінтегруваннявбагаторівневіскладськіпростори,відрізняєтьсяпростотоюуправління。

  Як п п иско о и ит т підйом спуск вантажу на склад ?

  Вертикальний конве р р л пале р - 8 -欧宝体育最新官网登录入口下载 www.enternotes.com

  Щобприскоритипідйоміспусквантажуміжрівнямискладу,платформичимезоніну、активнозастосовуютьсянавантажувачітаіншескладськеобладнання。Однакіснуютьйефективнішівертикальніпідіймачі、якіздатніпрацювати,займаючивсьогод2 1мокорисноїплощіскладу。Підйомникдляпале——стучаснеобладнання,якедозволяєзнизитинавантаженнянаперсоналтаприскоритипроцесинавантаженнятарозвантаженнятоварів。Мипропонуємоефективнеобладнаннятакомплексніпідходидляоснащенняскладів,будь——якоїконфігурації,площітатипутоварів。

  Компактний підйомник пале:

  • вписуєтьсявплануваннянавітьневеликогоскладутанезаймаєкориснийпростір;
  • піднімаєтаопускаєтоваринабудь——якихтипахпіддонів;
  • видаєпідчасексплуатаціїнизькийрівеньшуму、якийнезаважаєспівробітникамефективновиконуватисвоюроботу;
  • ㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠㈠)));
  • суміснийзіншимивидамискладськоїтехніки(навантажувачами,штабелерами,конвеєрамитощо);
  • відрізняєтьсядовговічністю——мипостачаємомеханізмиперевіренихєвропейськихбрендів;
  • піднімаєпалетизтоваром,загальнавагаякихможедосягатидвохтонн。

  Надійне обладнанн дл складів від ka欧宝体育最新官网登录入口下载pelou

  Мипропонуємокомплексніпроєктидляавтоматизаціїроботискладутапідвищенняйогоефективності。Замовитипідйомникунасможнанаетапіпроєктуванняскладуабодлявстановленнянапідприємстві、щовжедіє。Пропонуємодоступніцінинаобладнання,йогосвоєчаснеобслуговуваннятатехнічнупідтримку24/7。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map