WCS - 1 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  WCS

  Якотриматимаксимальнийрезультатвідавтоматизаціїскладутавиправдативкладеніінвестиції吗?

  仓库控制系统(WCS) -ключовийелементавтоматизованогоскладу、щокоординуєроботускладськогоустаткування,персоналутарухтоваропотоків。Системиконтролюскладупов”язуютьстратегічнізавданнязконкретнимитехнологічнимипроцесамитапідвищуютьефективністьглобальногокеруванняскладом。

  У ом м У пе е е а а а
  використанняWCS

  WCS - 8 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

  Системаконтролюскладукоординуєокреміелементиавтоматизованогоскладу,здійснюєоперативнекеруванняроботоювантажно——розвантажувальногоустаткуваннятаперсоналу。Завдякичомусистемазабезпечуєвеликийфункціонал:

  • єдинийінтерфейсдлявсьогоавтоматизованогоскладськогоустаткування;
  • взаємодіяміжавтоматизованимскладськимустаткуваннямісистемоюкеруванняскладом仓库管理系统(WMS);
  • синхронізуєроботуперсоналу,системуавтоматизаціїтарухтоваропотоківдляприйняттярішення;
  • передаєкомандискладськогоустаткуваннянаосновіпоточнихбізнесп——роцесівдляоптимізаціїнавантаженняітоварногопотоку;
  • даєзмогуотримуватизворотнийзв”язоквідсистемавтоматизаціїврежиміреальногочасу;
  • передаєпідказкиоператорамнаосновіданихпронайефективнішіматеріальніпотоки;
  • визначаємаршрутирухутоварівнаосновіправилрухуіданих,отриманихвідсистемикеруванняскладом;
  • даєзмогузбиратистатистичніданітагенеруватизвіти。

  WCS -цепрограмниймодуль,суміснийзусімавідомимикомп”ютеризованимискладськимиплатформами。

  WCS - 9 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
  КомплекснерішеннявідкомандиKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOU——вашагарантіяпрацездатностісистеми

  Особливостісистемиуправлінняавтоматизованимобладнанням,WCS

  WCS - 8 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

  Автоматизаціяскладу——економічновигіднаінвестиціявбізнес。Алеякотриматимаксимальнийефектіприцьомукоординуватироботу吗?仓库控制系统——програмнезабезпечення,якедозволяєконтролюватиобладнанняавтоматизаціїскладу。КомпаніяK欧宝体育最新官网登录入口下载APELOUпропонуєвпровадженняПОконтролюнавашомупідприємстві。Миналаштовуємо,перевіряємопрограмнезабезпечення,задопомогоюякогоможназабезпечитиповнийконтрольобладнаннядлявиявленняпомилокізбоїв。

  Особливостісистеми

  ПрограмаWCSпризначенадляспільноїроботизсистемоюуправління世界媒体峰会。Цепоєднаннядозволяєефективноуправлятиіповністюконтролюватиосновніпроцеси。Функціонал досит т и оки и。З泳道泳道泳道泳道泳道泳道泳道泳道泳道泳道泳道泳道泳道можна:

  • стежити за то ова в опотоком;
  • синхронізуватироботуперсоналуісистемиавтоматизації;
  • визначатимісцезнаходженнятоваріввразіпомилокспівробітників;
  • а о томатизу у а ат робо п п о с ес;
  • керуватискладськоютехнікоюіпередаватикомандиобладнанню;
  • отримуватизворотнийзв”язокврежиміреальногочасу;
  • збиратиінформаціюдляскладаннязвітів,швидкогенеруватиїх;
  • переда а а ат т інформацію пе о ефекти и н н о потока н。

  WCS -універсальнийпродуктзєдинимпризначенимдлякористувачаінтерфейсом。Їїможнавикористовувативпоєднаннізусімадоступнимиплатформами,призначенимидляскладівілогістичнихцентрів。

  Управліннятаконтрольавтоматизованогоскладуможутьзайматичималочасу、щовжеговоритипроскладаннязвітностізакварталаборік。Мипропонуємоефективнерішення,якеполегшитьроботу,зробитьпроцеспростиміпродуктивним。

  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOU——вашпомічниквбізнес-процесахстратегічногоуправління

  ГрупакомпанійKA欧宝体育最新官网登录入口下载PELOUреалізуєкомплекснірішеннядлябізнесузадоступнимицінамиізцілодобовоютехнічноюпідтримкою。Купуючи соф - у на ас, в о от им м с с т:

  • перевірену п п о р рам му, ка а дат тна пра на а а ат т т 24/7;
  • ліцензованийсофт,якийнепотребуєдодатковихвкладень;
  • можливістьконтролювативсіосновнітадругорядніпроцесинаскладі;
  • технічнупідтримку——завашимобє“ктомбудезакріпленаслужбареагування。Нашіфахівцінададутьнеобхіднуінформаціюабооперативноприїдутьнавашсклад。

  Зателефонуйтенамдляотриманняінформаціїпропрограму,способахітерміниїївпровадження。

  Чому а а т то зам мо и ит 欧宝体育最新官网登录入口下载WCS у kapelou
  01

  Оптимальнірішення。Глибокийаудиттехнологічнихібізнесп——роцесі,ваналізічіткірекомендаціїщодооптимізації。

  02

  Система від одно о к о о о ка。НашіфахівціпідбираютьнеобхіднеустаткуванняівиконуютьінтеграціюWCSізсистемоюкеруванняскладом(WMS)。

  03

  Сервіс технічна підтримка 24/7。Мизавждиназв”язкузнашимиклієнтами,азадоговоромсервісногообслуговування,завашоюсистемоюзакріплюєтьсягрупареагування。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map