Автоматизаціяцентрувидачізамовленьз3дані- 1——kapelou.欧宝体育最新官网登录入口下载comЗакрити

Автоматизація构型构型构型构型构型构型构型构型构型构型构型

Епіцентр К, Краматорськ, Україна
Завдання

Компанія”ЕпіцентрК”——одинізлідерівритейлунаукраїнськомуринку。Сьогоднімережаналічує66торговихцентрів”Епіцентр”,10будівельно——господарськихгіпермаркетів”Новалінія”,52спортивнихмагазиниINTERSPORT,логістичніпотужностітавласневиробництво。

2016年Зрокукомпаніястрімкорозвиваєонлай,нсервісінаданиймоментвінтернет——магазиніпредставленопонад1、5мільйонівтоваріврізнихкатегорій,такихяк:посуд,побутовахімія,меблі、автотовари,приладдятарослинидлясадуігороду,товаридляспорту、канцеляріятабагатоіншого。Основноюперевагоюдляпокупцівєможливістьзабратизамовленнябезкоштовновбудь——якомуцентрівидачізамовлень(ЦВЗ)“Епіцентр”вУкраїні。

2019年УроцікомпаніявідкрилаторговийцентруКраматорськуплощемю17 500 2。Тут предста а лено о лиз з ко 110 тис。найменуваньтовару。Враховуючивеликукількістьонлайн——замовлень,“Епіцентр”активнорозвиваєнапрямоквласнихЦВЗітрансформуєїхусучасніавтоматизованіпунктиобслуговуванняклієнтів。СамезтакоюзадачеюкомпаніязвернуласядоKAPELOU欧宝体育最新官网登录入口下载。

ДляпроєктуЦВЗуКраматорськубуливизначенітакізавдання:

  • автоматизуватитранспортуваннятоварівміжповерхамискладу;
  • спростит о о оту пе соналу;
  • збільшити швидкість точність обробки замо л лен。
Період реалізації п о о о кту:
Серпень2021
Бізнессектор:
电子商务,DIY, Ритейл
Рішення

Цей п о о о о к ко став дл нас с а н ко о им!Аджемивиконалиналаштуванняобладнанняменшякзапівгодини,амонтажніроботизайняливсьогод3ні。Цяінтеграціясталанайшвидшоюз26подібнихпроєктів。Такашвидкістьвиконанняробітсталаможливазавдякиспеціалізованомупрограмномузабезпеченню仓库X系统(WXS)щорозробилинашіфахівці研发центрутастандартизованиммодулямконвеєра。

WXS -кросплатформнеПЗ,якемаєінтуїтивнозрозумілийінтерфейс,щодаєзмогуналаштуватиобладнаннязаліченіхвилинитаспрощуєкеруванняскладськимипроцесами。Функціонал仓库X系统дозволяє:

  • легкододаватирізнеобладнаннятазмінюватисхемускладуупотрібниймомент;
  • створюватиіналаштовуватироботубудь——якихКаталогівіДокументівдляорганізаціїзберіганняінформаціїтаналагодженнялогістичнихпроцесів;
  • складатикартиобладнаннятаслідкуватизастаномкожноговузлаврежиміреальногочасу;
  • автоматичновиявлятирозгалуженнятавливаннятоварнихпотоківівизначатиоптимальнімаршрутипереміщеннявантажудоточкипризначення;
  • знаходитипомилки,щоможутьвиникнутичерезлюдськийфактор;
  • інтегруватися з ПЗ, ке вже присутнє на склад。

仓库X系统дозволяєоператоруналаштуватилогістичнібізнес-процесибазуючисьнаповедінціобладнаннятаструктуріданихуКаталогахтаДокументах。Такийустрійдаєможливістькеруватиобладнанням,змінюватиДокументитаобмінюватисяданимизіншимипрограмнимизасобами。Крімтого,управлінняскладомможездійснюватисяздекількохточок,оскількивсябазаданихзберігаєтьсянасерверіікожнакопіядодаткумаєдонеїдоступ。

ТакожзарахунокмодульностіконвеєрнихсистемвиробництваKAPELOU欧宝体育最新官网登录入口下载®,якізавждивнаявностінанашомускладі,з2данібуловстановленопривіднийроликовийконвеєрдовжиною8метрівтавертикальнийконвеєрвисотою6метрів。

ЗавдякикомплексномурішеннюзвикористаннямнашихконвеєрнихмодулівтаінноваційногоПЗ仓库X系统компанія”ЕпіцентрК“матимезмогушвидшемасштабуватисятайнадалівідкриватиподібніточкивидачізамовленьвсьогоз3дані。

Дякуємокомпанії”Епіцентр”забагаторічнуспівпрацютаспільнебажанняреалізовуватиінноваційнірішення!

Baidu
map