Виробництво - 1 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.comЗакрити

Виробництво

欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOU——цегрупакомпаній,доскладуякоївходять
вл ласн н - ви и об обни ло и и и и и и
понад 21 000 кв.м。

Це дає можливість за абезп пе с с а ат індивідуальний
підхід, с о рок к к к к к якість в п о оекта л автоматизації
складів。Та ст о о о ова ат т но о о о о кт
дл складів та логістичних центрів。
Виробництво - 8 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
Виробництво - 9 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

Якість。Строки。Індивідуальнийпідхід

Мивиготовляємообладнаннянавласнихвиробничихпотужностях,чимгарантуємойогоякістьтадовговічність,забезпечуємовиконанняпроєктувчіткозазначенідедлайни。

Щеоднієюбезперечноюперевагоюєможливістьврахувативсіпобажанняклієнтатаіндивідуальнопідійтидовиконанняпроєкту。Такклієнтотримаєнайкращерішеннятареалізуєвсісвоїпотреби。

Власневиробництво=прямийвпливнаякістьнакожномуетапівиробництва,відвиборусировинидоготовоїдеталі。

Виробничі потужності в иф ф а:

21 000м2
Площа
30 +
Співробітників
750тонн
Перероблено ста а с с оки
8
Діляноквиробництва

Про вироб обни л欧宝体育最新官网登录入口下载 и и и и и и и и и и

Виробництво - 11 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

伊尔工业* охоплює нап п мметалообробки,зварювання,нанесеннязахиснихпокриттів。Об的єднує:

  1. Виробничу площадку ils工业в місті Сосниця。
  2. ВиробничийпідрозділкрупновузловогозбиранняKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOUуКиєві。
  3. Потужну вироб обни и и у у о област。

НабазівиробничоїплощадкиKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOUєцехплощєюв5000мдездійснюютьсяосновнівиробничіпроцеси。Єдодатковіпідрозділизізбираннящитівкеруванн,ярозподільнихелектрощитів。

2021年Ізсерпнярокунавиробництвіпочавфункціонуватифарбувальнийцех,деможнананестизахиснепокриттянаметалевідеталібажанимикольорами,утомучислі-корпоративнимикольорамиклієнта。

Інвестиціїувиробництвонар2020ікстановлять1 5млнєвро,щодаєможливістьматисучасне,якіснеобладненнясвітовихбрендівідаватиклієнтунайсучаснішийтанайякіснішийпродукт。ЗначноюміроюзавдякицьомувиготовленеконвеєрнеобладнанняпрацюєнаскладахклієнтівKAPELOUпрот欧宝体育最新官网登录入口下载ягомбагатьохроків。

*Наперіодвійнивсевиробничеобладнання,верстатитаспівробітникиперевезенівбезпечнийрегіонУкраїни。Виробництво працює в з з и и и ному у режимі。

Виробництво - 12 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
ВласневиробництвоKA欧宝体育最新官网登录入口下载PELOUохоплює:металообробку,зварювання,нанесеннязахиснихпокриттів,крупновузловезбирання。

Про якість станків та точність детале т

Виробництво - 11 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

ЯкістьстанківтаточністьдеталейєоднозначнимпріоритетомнавиробництвіKAPELOU。欧宝体育最新官网登录入口下载Адже и п п ми и и вплив на кінцевий п п одук и。

ДлярозкроютазаготовкиметалевоїсировинивикористовуютьсялазернийтапробивнийкомплексинімецькоговиробникаTrumpf。О“єбмдлязаготовокзадаєтьсяналистозгинальномупресівідвиробниківTrumpfтаDurma。

Фрезерувальнітатокарніпроцесивиконуютьсянанімецько——японськомуобладнаннювиробникаDMG森。Обидваслугуютьдляпотребмеханічноїобробкитазабезпечуютьнайвищуточностідеталейдо0 01мм。Даютьможливістьнадатиметалускладнугеометричноуформу。

Відділтехнічногоконтролюєзавершальниметапомвиробництва。Цейпідрозділздійснюєнезалежнийконтрольвідповідностівстановленимвимогам,перевіряєпродукцію。Жоднапродукціянеможебутивідвантажена,докинепройдеповнийконтроль,тестування,перевіркутабудевідповідативсімкритеріямтатехнічномузавданню。

Про ділянки ви в об обни л и т а

Виробництво - 11 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

Виробництвоавтоматизованихсистемтасучасногообладнаннядляскладськихкомплекцівскладнийтабагаторівневийпроцес。Правильнаорганізаціякожногоетапувиробництваєзапорукоюбездоганноїрепутаціїтадовіриклієнтів。

На заготівельній ділянцівідбуваєтьсярозкрійсировининанеобхіднізаготовки,зякихвиготовляютьсядеталі。Процесинадільниці:розкрійлистовогометалу,профільногопрокату,підготовкаелектрокомпонентів。

На листозгинальній ділянцізотриманихзаготовоквідбуваєтьсяформуваннядеталейвоб的ємі。

Дільниця механічного об обленн:задопомогоюметодурізаннязотриманихзаготовокотримуютьдеталіскладноїйвисокоточноїгеометричноїформи。

На дільниці з а а а а а а а а ал нн нформуютьсянероз”ємнівузлирізнихконфігураційдляобладнання。

Слюсарно——складальнадільницяздійснюєпоєднаннязварнихвузлів,деталей,електрокомпонентівтаіншоговосновнімодулідляформуванняподальшоїскладноїсистеминаобє“кті。

На дільниці На несенн захисних покриттіввідбуваєтьсяпокраска,щобзахиститиїхвідкорозії。Цевпливаєнадовговічністьобладнаннятавиконуєдекоративнуфункцію。

Контрольнадільниця:відбуваєтьсяконтрольгабаритнихрозмірів,кутовихвідхилень,збірнихмодуліввідповіднодокреслень。

Складслугуємісцемдлязберіганнясировини,готовихвиробів,деталей,розхіднихтазмащувальнихматеріалів,деталей,зварнихвузлівтаелектрокомпонентів。

Прокоманду

Виробництво - 11 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

Кваліфікованістькадрі,всучаснітехнологіїтавиробничіресурсидаютьнамзмогувиготовлятивсе:відзвичайногоконвеєрадокомплексноїавтоматизаціїскладськихкомплексівзіскладнимироботизованимизонами。Миохоплюємовсіетапипроектівдлярішеннязадачбізнесуклієнтів!

Основні п п о с ес с си и об欧宝体育最新官网登录入口下载 обни с т а kapelou

01
/07
або о о ико ко исто у у т клавіатуру

Виробнича філософія 欧宝体育最新官网登录入口下载kapelou

Виробництво - 11 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

Мипрацюємозвисокоювіддачеютагарячимбажаннямзробитиім”яукраїнськоговиробникасинонімомякостітаінноваційвусьомусвіті!Мипочинализтого,щобзробитискладськуавтоматизаціюдоступноюдлябудь——якогорівнябізнесувУкраїні、побудувавшиправильніпроцесироботиклієнтівізапровадившиінноваційнірішення。

Складськалогістикаіззастосуваннямроботизованихсистемдаєнашимклієнтамдодатковуконкурентнуперевагу。Крокзакрокоммизмінюємонетількиокреміпідприємства,алейцілігалузі。

Baidu
map